Par mums

SIA “LIEPĀJAS ENERGOMONTĀŽA” ir elektrotīklu izbūves, ekspluatācijas un projektēšanas uzņēmums, kas dibināts 1998. gadā.

Uzņēmums nodrošina augstu un mūsdienu prasībām atbilstošu darba kvalitāti, pielietojot jaunākās tehnoloģijas un izmantojot kvalitatīvus elektromateriālus.


2017. gadā izstrādāta un ieviesta efektīva
integrētās vadības sistēma

LVS EN ISO 9001:2015  lejuplādēt sertifikātu 

LVS EN ISO 14001:2015  lejuplādēt sertifikātu 

DARBĪBAS SFĒRAS

  • Elektroietaišu projektēšana
  • Elektropieslēgumu izbūve
  • Elektroinstalācijas montāža
  • Elektroapgādes ārējo tīklu izbūve
  • Ārējā apgaismojuma izbūve
  • Elektrotehniskie mērījumi

SADARBĪBAS PARTNERIKLIENTIBiedrības “LATVIJAS ELEKTROENERĢĒTIĶU UN ENERGOBŪVNIEKU ASOCIĀCIJA” (LEEA) biedrs

ESF PROJEKTS

SIA “Liepājas Energomontāža” no 15.06.2017. iesaistījies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā.

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm, tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda), 15% no Latvijas valsts budžeta finansējuma.